-

Anciens tournois
SunStone 2015
3eme
60pts
Tournoi Majeur
19/04/2015 - Montpellier (France)
Pxl lan 42
1er
40pts
Tournoi Mineur
23/05/2015 - Arles (France)
IGE Winter Cup
2eme
30pts
Tournoi Mineur
12/03/2016 - Online
Swecup Open 11
1er
30pts
Tournoi Mineur
14/02/2016 - Online
Tuesday Night Cup#8
1er
30pts
Tournoi Mineur
19/04/2016 - Online
Gamers Assembly 2016 Poules - 1e
20pts
Tournoi Majeur
26/03/2016
Classement Ladder Mars Top 50 - 2
15pts
Tournoi Mineur
01/04/2015 - Online
Qualif X-tra cup #3
10pts
Tournoi Mineur
28/05/2016 - Online