-

Anciens tournois
Megachip TV #1
1er
30pts
Tournoi Mineur
13/07/2016 - Online
Good Gaming #6
10pts
Tournoi Mineur
03/12/2016 - Online